Leabhair do Dhéagóirí

 

 
Osama, Obama, Ó, a Mhama!

Osama, Obama, Ó, a Mhama!
Scéal eachtraíochta nua-aimseartha

Do léitheoirí 10-13 bliain
le Ré Ó Laighléis

Bog, 160 lch.
ISBN: 978-0-9564926-2-3
Praghas €8.50

LÉIGH A THUILLEADH | CEANNAIGH

Ní fios do Naoise nuair a chuireann sé an chéad téacs riamh ar a fhón póca nua nach chuig a chara Virgil i Meiriceá a imíonn sé, ach go háit eile. Tuaiplis, rírá agus éigeandáil idirnáisiúnta a thiteann amach dá bharr. Tá idir ghreann agus mhíthuiscintí agus chasaidh as cuimse anseo, agus an léitheoir á thógáil ar ghírle guairle na heachtraíochta.

“Ba mhó de phléisiúr ná de dhualgas a bhain leis an leabhar is déanaí ó pheann
Ré Uí Laighléis a léamh. Ní hé gur léigh mé é, d’alp mé siar é in aon suí amháin.”

- Concubhar Ó Liatháin, Gaelscéal

 “Mar mhúinteoir, tá mé buíoch gur éirigh liom áis fhoghlama nua-aimseartha a aimsiú anseo, agus mholfainn do theagascóir ar bith atá ag plé le gasúir bhunscoile Ranganna 5&6 nó gasúir mheánscoile Bliain 1 nó 2 an leabhar seo a chur os comhair na ndaltaí.”
- Pádraig Ó Baoill, Feasta

“Cén seans go mbeidh léitheoirí óga ár linne ag léamh leabhar Gaeilge – nó foilseacháin ar bith sa teanga sin – nuair a bheidh siad fásta mura gcuirimid ábhar atá chomh taitneamhach le Osama, Obama, Ó, a Mhama! ar fáil dóibh agus iad óg? Tá gach creidiúnt ag dul do Ré Ó Laighléis as a shaothar is déanaí – nara fada go raibh a thuilleadh óna pheann.” – Concubhar Ó Liatháin, Gaelscéal

LÉIGH A THUILLEADH | CEANNAIGH

 

 

Bolgchaint agus scéalta eile

Le GLUAIS
Ré Ó Laighléis

Clúdach bog, 104 lch.
ISBN 978-0-9554079-4-9

Praghas €8

LÉIGH A THUILLEADH | CEANNAIGH

Úr, dúshlánach, ar an sprioc, mar a bhíonn an Laighléiseach i gcónaí maidir le téamaí agus teanga. Arís eile, tá na paraiméadair brúite amach ag máistir-scéalaí na déaglitríochta, díreach mar a rinneadh le Punk, Ecstasy, Gafa agus mórán eile roimhe seo. Ré úr, ábhar úr - ábhar do dhéagléitheoirí óga, a thugann aghaidh go dána ar an saol is cás leo. An draíocht, an cheardaíocht, an tsamhlaíocht, an ealaín - iad uile á n-úscadh as na leathanaigh seo ina slaodanna sárscéalaíochta.

"Tá sé déanta cheana ag an Laighléiseach le 'Punk', 'Ecstasy' agus leabhair eile nach iad. Ach seo! Sáraíonn 'Bolgchaint' gach a bhfuil scríofa aige do dhéagóirí óga. Ní fhéadfaí dul thairis mar ábhar d'ardranganna na mbunscoileanna lán-Ghaeilge… Sárscéalaí agus prós uaidh dá réir. Dúshlánach mealltach snasta."
Mait Ó Brádaigh, Príomhoide, Gaelscoil de hÍde

"Tá tuiscint sainiúil agus bá as an ngnáth ag Ré Ó Laighléis le riachtanais téamacha agus teanga an déagléitheora óig. Scéalta den chéad scoth ar an uile bhealach iad seo, a bhfuil substaint agus téagar iontu, dúshlán agus síneadh agus, thar rud ar bith eile, tá gné ríthábhachtach an taitnimh go smior iontu."
An Dr. Aedín Nic Íomhair, Saineolaí Léitheoireachta, NARA, USA.

"Tá an draíocht, an tsamhlaíocht agus an ealaín i measc na dtéamaí éagsúla a chíortar i scéalta ar nós 'Binb', 'Suáilce' agus 'Cor' agus is fíor don bhlurba a mhaíonn go bhfuil 'substaint agus téagar iontu'."
Colmán Ó Raghallaigh, Foinse

"Tá stíl ghlé shoiléir agus cumas comhrá nádúrtha á chur i mbéal gach carachtar ag Ré Ó Laighléis."
Eagarthóir, Books Ireland

"…i gcás gach ceann de na scéalta anseo, is iad uaisleacht agus iléirimiúlacht na gcarachtar is mó is ábhar suntais don léitheoir. Is iad na tréithe sin sna carachtair - agus seachaint an dídeanachais ina dtaobh ag an údar féin - a ghineann spéis, a ghineann draíocht, a ghineann fírinne don léitheoir. É sin uile a cheadaíonn na castachtaí sna hinsintí agus sna plotaí anseo agus a chuireann an sméar mhullaigh orthu mar scéalta."
Sinéad Nic Gearailt, Feasta

"Léiríonn Ré Ó Laighléis chomh héifeachtach agus is féidir leis beatha úrnua a chur i bhfoclaíocht na Gaeilge sa 21ú aois."
Pádaí Rua,

LÉIGH A THUILLEADH | CEANNAIGH

 

Go Barr

Goimh agus scéalta eile

Ré Ó Laighléis

Cludach bog, 104 lch.

ISBN 0-9532777-4-7

Praghas €7

LÉIGH A THUILLEADH | CEANNAIGH

An ciníochas in Éirinn agus go hidirnáisiúnta is cúlbhrat do na scéalta sainiúla seo. Idir shamhlaíocht agus chruthaitheachas den scoth á sníomh go máistriúil ag Ré Ó Laighléis i gcur an chnuasaigh íolbhristigh seo inár láthair. Ní hann don déagóir ná don léitheoir fásta nach rachaidh idir thábhacht agus chumhacht agus chomhaimsearachas na scéalta i gcion go mór éifeachtach air. An dul go croí na ceiste ar bhealach stóinsithe fírinneach cumasach is saintréith den chnuasach ceannródaíoch seo.

"Éiríonn leis an údar dúshlán na léitheoirí a thabhairt ar bhealach ríspéisiúil maidir lena ndearcadh ar an gciníochas …Fáiltím go mór roimh an saothar seo toisc go ndíríonn sé ar aoisghrúpa [déagóirí] a chruthóidh dearcadh shochaí na tíre seo i leith an chiníochais amach anseo. Éiríonn leis an údar paraiméadair na tuisceana i dtaobh an chiníochais a bhrú amach."
Seosamh Mac Donncha,
Iar-Chathaoirleach, An Clár Náisiúnta Feasachta um Fhrith-Chiníochas
Iar-Uachtarán, Cumann Lúthchleas Gael

"Snastacht, foirfeacht, máistreacht ó thús deireadh."
Austin Vaughan, Leabharlannaí an Chontae, Co. Mhaigh Eo

"Ar bhealach, is é a dhéanann an Laighléiseach ná scéalta a bheireann ar ár samhlaíocht agus ar shamhlaíocht an déagóra shinsirigh, ach go háirithe, a chur inár láthair agus, ag an am céanna, sinn a shíneadh agus ár ndúshlán a thabhairt mar léitheoirí."
Sinéad Nic Gearailt, Feasta

"Sa chnuasach 'Goimh' déantar scagadh samhlaíoch ar an gciníochas in Éirinn agus nochtann buanna agus meon an scríbhneora, ón gcéad leathanach, a mháistreacht ar an gcaint chomhaimseartha, a thuiscint ar chás an íochtaráin agus a dhearg-ghráin ar an gcur i gcéill."
Colmán Ó Raghallaigh, Foinse

"Bíonn réalachas ag baint le achan suíomh: achrann i ndioscó; aistear traenach; ceannaire anuas ar oibrí eachtrannach in ollmhargadh; oibrí deonach Éireannach thar lear; agallamh poist; taisme i monarcha; siopadóir éadmhar; caidreamh idir comhoibrithe. Is suímh iad as an ngnáthshaol laethúil agus is treise teachtaireacht na scéalta dá bharr, mar sin an áit a bhfuil an fhadhb."
Philip Cummings,

"Ní heol dom leabhar níos feiliúnaí ná níos cumasaí ar an ábhar a bheith ar fáil don déagóir - Gaeilge nó Béarla - ná 'Goimh agus scéalta eile'. Ábhar iontach comhaimseartha, a bheadh thar a bheith feiliúnach do na meánscoileanna idir Theastas Sóisearach agus Idirbhliain agus Ardteist."
Niall Ó Murchadha, Iar-Uachtarán, Gaelscoileanna

LÉIGH A THUILLEADH | CEANNAIGH

 

Go Barr

Fáinne Fí Fífí

Meadhbh Ní Eadhra

Clúdach bog, 88 lch.
ISBN 978-0-9554079-5-6

Praghas €9

LÉIGH A THUILLEADH | CEANNAIGH

Nuair a fhágann Fiona Béal Feirste le dul chun na hEilbhéise tá neart eachtraí roimpi - cuid acu a bhfuil sí ag súil leo, cuid eile nach bhfuil súil dá laghad aici leo. Cuirtear bainis a cara, Sabine, go cúl a cinn nuair a bhuaileann sí le Johann, an tEilbhéiseach dathúil. Ní leor bogha amháin a bheith ag Cupid chun a bhfuil de shaigheada an ghrá le scaoileadh sa chás seo. Ach cén mhistéir mhór chasta í seo a bhaineann le Roberto, an hunk Laidineach ón Iodáil atá geallta le Sabine? Céard é is bunús le hamhras an Éireannaigh óig i dtaobh an fhir Iodálaigh chéanna?

Tá an greann, an t-éad, an grá, an choiriúlacht agus an rúndacht sníomhtha go diamhair ar a chéile sa nóibhille nua-aimseartha seo. Tugtar léargas ar leith don léitheoir ar an intinn dhaonna sa 21ú aois agus ar phearsantachtaí na gcarachtar. Cuirtear coimhlint agus teannas na gcarachtar sin inár láthair, ach ní scaoiltear rún ar bith sula mbíonn sé in am sin a dhéanamh.

Suíomh spreagúil Eorpach a thugann úire do scéalaíocht na Gaeilge, stíl atá triallach bíogúil eitleach, agus foclaíocht atá pramsach agus go hiomlán ar an sprioc don déagléitheoir. Fíor-fheiliúnach do chailíní ar leibhéal na meánscoile.

“É úr san eachtraíocht, úr ó thaobh suíomh de agus úr, ach go háirithe,
maidir le stíl… Is í stíl na hinseoireachta is mó a mheall an déagléitheoir
ban seo…”

Sinéad Nic Gearailt, Feasta

LÉIGH A THUILLEADH | CEANNAIGH

 

Go Barr

Ecstasy and other stories
Ré Ó Laighléis

Clúdach bog, 104 lch.
ISBN 0-9532777-9-8

Praghas €10

Tá eolas sonrach ar an leabhar seo i rannóg eile den tsuíomh.
Chun an t-eolas sin a aimsiú, CLICEÁIL ANSEO

Árdú, tititim, dul faoi agus aiséirí an spioraid dhaonna is bunús don chnuasach ceannródaíoch seo sa déaglitríocht. Tá an Laighléiseach ina mháistir ar a cheird agus litríocht bheoga bheathaitheach nua-aimseartha á cur inár láthair aige. An cúlbhrat sóisialta is canbhás dó agus mórfhadhbanna an déagóra i saol an lae inniu á gcíoradh go dána íogair máistriúil aige. Drugaí, SEIF, dífhostaíocht agus araile – imeallú den uile chineál á ríomh aige lena pheann. Ní hiontas go bhfuil mórán duaiseanna náisiúnta agus idirnáisiúnta bronnta air as an saothar seo agus é anois ar fáil i raidhse eile teangacha.

Tá eolas sonrach ar an leabhar seo i rannóg eile den tsuíomh.
Chun an t-eolas sin a aimsiú, CLICEÁIL ANSEO

 

Go Barr

Gafa

Ré Ó Laighléis

Clúdach bog , 144 lch.

ISBN 0-9532777-5-5

Praghas €10

LÉIGH A THUILLEADH | CEANNAIGH

Scéal tranglamach croíbhristeach an déagóra Eoin agus a thitim isteach in umar dorcha na handúile agus sa bhfodhomhan gránna dainséarach a ghabhann leis. Agus, chomh tábhachtach céanna le scéal Eoin féin, scéal na dtuismitheoirí: tá saol na máthar, Eithne, ina chíor thuathail. Í ar a dícheall glacadh leis go bhfuil a haonmhac faoi ghreim go daingean ag heroin. Ach is measa fós di é nuair a bhuailtear an dara ropadh uirthi - mídhílseacht a fir céile. Ní chuirtear fiacail san insint i gcás an scéil ríchumhachtaigh seo. É scríofa go fírinneach fíriciúil lom, ach ardscil agus íogaireacht ann go deireadh.

"Tá ábhar an leabhair seo conspóideach nua-aoiseach agus thar a bheith feiliúnach don aoisghrúpa…stíl sholéite inchreidte."
An Dr. Gearóid Denvir, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

"Ó Laighléis deftly favours creating a dark side of urban life over sledge-hammering the reader with 'Just Say No' messages. The horrors of heroin addiction are revealed within the story itself and, thankfully, the author avoids any preachy commentary."
Educationmatters, Ireland on Sunday

"Iarracht an-mhacánta é seo ar scríobh faoi cheann de mhórfhadhbanna shochaí an lae inniu …píosa scríbhneoireachta an-fhiúntach."
Máire Nic Mhaoláin, An tOireachtas

"It is a riveting story based on every parent's nightmare."
Lorna Siggins, The Irish Times

"Éiríonn le Ó Laighléis mothúcháin na máthar a léiriú go héifeachtach agus go hinchreidte. Ainneoin fhianaise a súl, tá dóchas go fóill aici as a mac agus ní chreideann sí ag pointe ar bith go bhfuil rudaí chomh dona is atá."
Philip Cummings,

"Ré Ó Laighléis speaks the language of those for whom this will strike a familiar chord. If it makes people stop and think - as it undoubtedly will - it will have achieved more than all the anti-drug promotional campaigns we could ever begin to create."
News Focus, The Mayo News

"The book pulls no punches and there are no happy endings."
Colin Kerr, News of the World

LÉIGH A THUILLEADH | CEANNAIGH

 

Go Barr

Terror on the Burren
Ré Ó Laighléis

Clúdach bog, 114 lch.
ISBN 0-9532777-0-4

Praghas €12.50

Tá eolas sonrach ar an leabhar seo i rannóg eile den tsuíomh.
Chun an t-eolas sin a aimsiú, CLICEÁIL ANSEO

Meascán diamhair draíochta den réalachas agus den osnádúr anseo chugainn agus é suite sa tréimhse réamhstaire i mBoireann álainn Chontae an Chláir.

“Fionraí, teannas agus líonrith na heachtraíochta; iontas, uamhan agus draíocht an atmaisféir chianársa; áilleacht, uaisleacht agus gaisce na bpríomhcharachtar; fileatas, fíneáltacht agus míneadas na hinseoireachta. Agus ainneoin na himeachtaí a bheith suite i bhfad i bhfad siar i dtréimhse cheomhar na réamhstaire, tá dlúthbhaint ag scéal sceonmhar Uí Laighléis le teimhealaois mhodartha an lae inniu.”
An tAthair Mícheál Mac Craith,
Ollamh le Nua-Ghaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

“Measured, even against his own already high standards, Ré Ó Laighléis has given us an exceptional work of beauty and terror here. This, quite simply, stands apart.”
Cathal Ó hEochaidh, Iar-Thaoiseach

“Prós saibhir cineamatagrafach atá sa saothar neamhghnách seo, saothar a thugann léargas scanrúil dúinn ar threabhchas agus ar threibheachas réamhstairiúil in Éirinn. Saothar fantasaíochta den scoth a bhfuil scóip The Mists of Avalon ann, ainneoin a neamhthoirte, saothar a thaitneoidh leis an déagóir agus leis an duine fásta araon. Saibhreas…samhlaíocht…slacht.”
Gabriel Rosenstock, Scríbhneoir

“Cleachtann an Laighléiseach stíl scríbhneoireachta dá chuid féin a théann díreach chuig an phointe ar dhóigh shimplí ghonta… Nascann Ó Laighléis an draíocht leis an réalachas, an béaloideas lena shamhlaíocht chruthaitheach agus tógtar an léitheoir ar ais le tréimhse a chaitheamh lenár gciansinsir a chaith seal ar an Bhoireann tráth.
An Draoi Rua, Daily Ireland

Tá eolas sonrach ar an leabhar seo i rannóg eile den tsuíomh.
Chun an t-eolas sin a aimsiú, CLICEÁIL ANSEO

 

Go Barr

Battle for the Burren

by Ré Ó Laighléis

Clúdach bog, 176 lch.
ISBN 978-0-9554079-1-8

Praghas €14

Tá eolas sonrach ar an leabhar seo i rannóg eile den tsuíomh.
Chun an t-eolas sin a aimsiú, CLICEÁIL ANSEO

1317 AD. É 1,500 bliain ó aimsir Shobharthan agus an troid a rinne sí in aghaidh an Oilc ar bhruach Loch Reasca. Í básaithe le fada fada, ach a hanam athionchollaithe i gcorp an tseanmhanaigh dhaill, Benignus, a bhfuil sé de bheannacht agus de mhallacht air - ach an oiread le Sobharthan roimhe - bua na físe a bheith aige. Tá sé ar dhuine de sheanóirí chomhluadar na Cistéirseach i Mainistir Chor Chomrua, ar shleasa sciollacha na Boirne.

Dhá chlann Bhrianach in adharca a chéile agus an tOlc go smior i gcroí Fheardorcha, príomh-oifigeach in arm Dhonncha, an prionsa Brianach. Tabharfaidh fórsaí na gcol ceathracha Brianacha, Diarmaid agus Donncha, aghaidh ar a chéile i gceantar na mainistreach beannaithe agus troidfear go dearg-fhuilteach nó go sáraíonn duine acu an fear eile. Agus beidh caint air mar chath maidir lena bharbarthacht agus a fhíochmhaire thar mar a labhraíodh ar aon chath riamh roimhe.

É sin uile ina chúlbhrat ar an bpaisean agus an grá atá ag Iarla, mac Dhiarmada, dá ghrá geal Sorcha, iníon le Mathún, atá ar dhuine de mhór-thacóirí Dhonncha. D'ainneoin a ndóchas dá dtodhchaí le chéile, is rímhaith is eol do na leannáin a bhfuil d'achrann agus de dhainséar rompu. Tá gach a tharlóidh dóibh lasmuigh díobh beirt, é faoi riar ag Maitheas agus Olc araon. Scéal grá, scéal faitchis, scéal dorcha.

"An-léargas tugtha ar chultúr atá caillte ach seoladh cruthanta faoin eachtraíocht. Stíl dhíreach ach ealaíonta sa saothar. Togha úrscéil."
Dónall Ó Braonáin, An tOireachtas

"His characters are described and their speech declaimed in formal, sometimes florid prose, but this is tempered by the author's loving descriptions of nature and some powerful battle scenes."
Elizabeth McGuane, The Sunday Business Post

"Togha scéil, teanga, carachtrachta, eachtraíochta, atmaisféir. Úrscéal dáiríre."
Ciarán Ó Coigligh, An tOireachtas

Tá eolas sonrach ar an leabhar seo i rannóg eile den tsuíomh.
Chun an t-eolas sin a aimsiú, CLICEÁIL ANSEO

 

Go Barr

New Edition

Now more relevant than ever

Hooked

Ré Ó Laighléis

Clúdach bog, 129 lch.
ISBN 978-0-9554079-3-2

Praghas €12.50

Tá eolas sonrach ar an leabhar seo i rannóg eile den tsuíomh.
Chun an t-eolas sin a aimsiú, CLICEÁIL ANSEO

Scéal tranglamach croíbhristeach an déagóra Eoin agus a thitim isteach in umar dorcha na handúile agus sa bhfodhomhan gránna dainséarach a ghabhann leis. Agus, chomh tábhachtach céanna le scéal Eoin féin, scéal na dtuismitheoirí: tá saol na máthar, Eithne, ina chíor thuathail. Í ar a dícheall glacadh leis go bhfuil a haonmhac faoi ghreim go daingean ag heroin. Ach is measa fós di é nuair a bhuailtear an dara ropadh uirthi - mídhílseacht a fir céile. Ní chuirtear fiacail san insint i gcás an scéil ríchumhachtaigh seo. É scríofa go fírinneach fíriciúil lom, ach ardscil agus íogaireacht ann go deireadh.

"Tá ábhar an leabhair seo conspóideach nua-aoiseach agus thar a bheith feiliúnach don aoisghrúpa…stíl sholéite inchreidte."
An Dr. Gearóid Denvir, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

"Ó Laighléis deftly favours creating a dark side of urban life over sledge-hammering the reader with 'Just Say No' messages. The horrors of heroin addiction are revealed within the story itself and, thankfully, the author avoids any preachy commentary."
Educationmatters, Ireland on Sunday

"Iarracht an-mhacánta é seo ar scríobh faoi cheann de mhórfhadhbanna shochaí an lae inniu …píosa scríbhneoireachta an-fhiúntach."
Máire Nic Mhaoláin, An tOireachtas

"It is a riveting story based on every parent's nightmare."
Lorna Siggins, The Irish Times

"Éiríonn le Ó Laighléis mothúcháin na máthar a léiriú go héifeachtach agus go hinchreidte. Ainneoin fhianaise a súl, tá dóchas go fóill aici as a mac agus ní chreideann sí ag pointe ar bith go bhfuil rudaí chomh dona is atá."
Philip Cummings,

"Ré Ó Laighléis speaks the language of those for whom this will strike a familiar chord. If it makes people stop and think - as it undoubtedly will - it will have achieved more than all the anti-drug promotional campaigns we could ever begin to create."
News Focus, The Mayo News

"The book pulls no punches and there are no happy endings."
Colin Kerr, News of the World

Tá eolas sonrach ar an leabhar seo i rannóg eile den tsuíomh.
Chun an t-eolas sin a aimsiú, CLICEÁIL ANSEO

 

Go Barr

An Nollaig sa Naigín le CD
Ré Ó Laighléis

Aoiseanna 8-80 bliain

ISBN 978-0-9554079-0-1

Praghas €12.50

(Agus anois, in éindí leis an leabhar féin, tá dlúthdhiosca aoibhinn atmaisféarach ar a léann an t-údar féin na scéalta agus ar a bhfuil leaganacha áille comhlánacha de cheol agus iomainn na Nollag)

LÉIGH A THUILLEADH | CEANNAIGH

Soineantacht an pháiste, grá an tuismitheora, gaois an tseanóra – iad uile ar roithleán na Tuisceana ar Lá Nollag sa Naigín thar thréimhse chúig bliana. Sonas, brón, éagóir agus ceart fite fuaite ar a chéile go healaíonta síos tríd. Aistear draíochtúil, aistear foghlama, aistear fírinne, ar saibhre sinn dá bharr. An Nollaig sa Naigín: é íogair iniúchach paróisteach agus domhanda ag aon am amháin. Idir dhúchas agus ghaois á n-úscadh den uile leathanach den tseoidín seo.

Whether child, teenager, adult or one worn-but-wise with age, the reader will be thoroughly enthralled by the innocence, the magic, the sheer humanity and warmth that permeate these pages. Seen through the eyes of the developing child on Christmas Day in five successive years, An Nollaig sa Naigín (Christmas in the Noggin) takes us on a remarkably joyous, emotional and thought-provoking journey in words and illustration. A book for everyone – young and old alike.

Aoiseanna: 8 – 80 bliain

“Éiríonn go hiomlán leis iontas agus gliondar an pháiste a athchruthú dúinn, an sos faoi leith sin roimh an lá mór i ndomhan atá ag teacht chun stad a chur ar ais inár n-intinn agus béim a chur ar ghrá agus ar shócúlacht an teaghlaigh… Osclóidh an leabhar seo na súile daoibh má dhruid an saol iad.”
Forlíonadh Litríochta, Lá

“A tender family portrait, it points to the importance of grandparents in the nuclear family… The Irish narrative is both lyrically descriptive and moving.”
Mary Arrigan, Tribune Books, Sunday Tribune

“Is ábhar draíochtúil eisceachtúil é seo a bhféadfadh tuismitheoir a léamh dá pháiste, a bhféadfadh déagóir é a ardú agus a bheith faoi gheasa aige, a bhféadfadh an duine fásta, ar a laghad, an méid céanna taitnimh agus ardú croí agus meanma a bhaint as agus a dhéanfadh an duine óg féin, agus, ar deireadh, a tharraingeodh na deora de shúile gach aon seanóir a thabharfadh faoi é a léamh. Uilíochas agus feabhas ar an uile bhealach, go deimhin, agus an cheardaíocht dá réir, líne ar líne… Ach, dá fheabhas iad tréithe éagsúla an tsaothair aoibhinn seo tríd síos, is iad an daonnacht agus an draíocht atá ann a sháraíonn gach aon ghné eile de.”
Sinéad Nic Gearailt, Feasta

LÉIGH A THUILLEADH | CEANNAIGH

 

Go Barr