The Writing House

Adeir na Scríbhneoirí 2012, 2011, 2010

Adeir na Scríbhneoirí, 2012…

“Sháraigh an cúrsa seo gach mian dá raibh agam agus mé ag clárú dó. Bhí struchtúr, ábhar, cur chuige agus tacaíocht den scoth ann. Bhí fócas agus treoir, comhairle agus saoirse chuí ann agus faill ag gach duine saothrú agus forbairt go haonarach agus i ngrúpa. Bhí toradh feiceálach, i bhfoirm ghearrscéil chríochnaithe, ag gach duine a bhí páirteach, chomh maith le spreagadh agus stóras scileanna breise neamhfheiceálacha a bheidh linn ar feadh an tsaoil agus muid i mbun pinn. Ar fheabhas!”
- Eoghan Ó Néill, Béal Feirste

“Caithfidh mé a rá gur cúrsa den scoth é an cúrsa seo. Ní hamháin go raibh sé dírithe ar an scríbhneoireacht ach ghríosaigh sé mé i dtreo na léitheoireachta chomh maith – rud nach raibh de nós agam roimhe sin sa Ghaeilge. Ó thaobh na Gaeilge de, níor mhúscail aon chúrsa eile an tsuim agus an grá don Ghaeilge ionam riamh mar a rinne seo – é sin agus MA sa Ghaeilge agam. Cé go raibh imní orm ar dtús ó thaobh scríobh an ghearrscéil de, ba rud iontach é mar chuir sé iachall orm agus an rud a raibh fonn orm a dhéanamh le blianta a dhéanamh.”
- Gráinne Ní Mhórdha, Tiobraid Árainn

“Spreagadh mé ón chéad Satharn a bheith ag scríobh agus d’fhoghlaim mé an oiread sin faoin dóigh le scéal a chruthú, a fhorbairt agus a chur i gcrích. Ní dóigh liom go bhféadfaí an cúrsa seo a shárú. Ba chóir do gach duine atá ag plé leis an Ghaeilge agus an scríbhneoireacht cúrsa le Ré a dhéanamh agus tá mé fíor-bhuíoch as an deis seo a bheith tugtha dom. Díríodh isteach ar gach gné den ghearrscéal ar bhealach a mheall mé, a spreag mé agus a chuir cruinneas ar mo chuid iarrachtaí scríbh féin. Is léir go gcaitheann Ré go leor ama ag ullmhú agus ag díriú isteach ar aiseolas a thabhairt atá tógálach, dearfach agus soiléir.”
- Bríd Falconer, Fear Manach/Béal Feirste

“Tá an cúrsa seo ar fheabhas ar fad. I dtús báire, bhaineas an-taitneamh as an seal ama a chaith mé á dhéanamh. Cruthaíonn Ré atmaisféar fíor-dhearfach agus fáiltiúil. Tá sé an-eolach ar a cheird agus in ann gach gné den scríbhneoireacht a mhíniú go cruinn. Mar a dúirt sé féin ag tús an chúrsa, bhí sé mar rún aige gach a raibh ar eolas aige faoin gceird a thabhairt dúinn, agus is í mo thuairim gur bhain sé an sprioc sin amach – nó geall leis! Thug sé an-spreagadh domsa agus d’éirigh liom scéal a scríobh a bhfuil mé an-bhródúil as.”
- Jack Ó Drisceoil, Baile Átha Cliath

“Nuair a dúirt Ré Ó Laighléis linn ar an chéad lá go mbeadh orainn gearrscéal a scríobh, shíl mé go raibh sé giota beag dóchasach. Ach, ón lá sin, thosaigh sé ag cothú ár gcuid muinín chun an chuspóir sin a ghnóthú. D’fhoghlaim mé an oiread sin faoi struchtúr an ghearrscéil agus faoi na heilimintí riachtanacha úd a léirítear taobh istigh den struchtúr saothraithe. Cuireadh ina luí orainn go bhfuil dualgais orainn mar scríbhneoirí suim agus taitneamh an léitheora a ghríosadh agus a choinneáil. Bhí an t-ádh orainn go raibh scríbhneoir gairmiúil cosúil le Ré Ó Laighléis ábalta an cúrsa seo a chur i láthair. Duine an-chumasach agus proifisiúnta atá ann i gcónaí.”
- Seacailín Uí Ghloinn, Baile Uí Bheacháin

“Bhí an cúrsa scríbhneoireachta seo ar fheabhas. Bhain mé an-sult as agus chabhraigh sé go mór liom. Thug sé an-mhisneach agus muinín dom scríbhneoireacht a dhéanamh as Gaeilge. Agus táim lanchinnte de go leanfaidh mé den scríbhneoireacht as Gaeilge amach anseo mar fhoirm theiripe dom féin agus, seans, mar shlí bheatha. Bhí an chabhair a fuair mé ó Ré ó thaobh mo scéal féin a shaothrú thar barr. Fuair mé comhairle den chéad scoth agus chabhraigh sé seo go mór le mo chuid scríbhneoireachta a fheabhsú.”
- Fiona Ní Chatháin, An Tulach Mhór/Port Láirge

“B’fhiú go mór do dhuine ar bith ar spéis leis nó léi forbairt a chuid eolais agus a chuid scileanna scríbhneoireachta tabhairt faoin gcúrsa seo. Bhí mé an-sásta leis an aiseolas a fuair mé i dtaobh an ghearrscéal a scríobh mé. Freisin, bhí an chomhairle agus na ceachtanna faoi struchtúir an úrscéil agus an ghearrscéil an-chabhrach. Táim buíoch de Ré as cúrsa den scoth a sholáthar.”
- Jacqueline Uí Mhuirí, Maigh Cuilinn

“Bhí an cúrsa seo thar barr idir an cur i láthair, an suíomh agus an struchtúr. B’iad na rudaí a chuaigh i bhfeidhm go mór orm ná:
1. An caighdeán Gaeilge.
2. An struchtúr a bhí ar an gcúrsa ó thaobh forbartha de.
3. An leanúnachas a bhain leis.
4. Bhí na céimeanna foghlama soiléir agus indéanta.
5. Chuamar i ngleic leis an scríbhneoireacht seachas a bheith ag caint faoi.
6. Rinneamar dréacht i ndiaidh dréachta chun an scil scríbhneoireachta a thabhairt go hardchaighdeán.
7. Bhí an sásamh againn go raibh toradh na scríbhneoireachta le feiceáil againn ag deireadh an chúrsa.
8. Bhí léitheoireacht fhairsing riachtanach mar chúlra don chúrsa.
9. Bhí fíorscríbhneoireacht Ré Uí Laighléis agus scríbhneoirí eile mar chuid den léitheoireacht sin. Bhí sin mar chuidiú agus mar bhuntáiste dúinn.
Et al.

- Eithne Uí Dhochartaigh, Baile Átha Cliath

 


Go Barr

Adeir na Scríbhneoirí, 2011…

“Shíl mé go raibh an cúrsa ar fheabhas – agus mo bhuíochas do Fhoras na Gaeilge as é a chur ar fáil agus seans a thabhairt dom freastal air. Más í aidhm Fhoras na Gaeilge cur le líon na scríbhneoirí Gaeilge, measaim go gcomhlíonann an dianchúrsa seo an dualgas sin ar dhóigh an-éifeachtach ...
Agus domhsa, sin an mhórthábhacht a bhí leis an dianchúrsa – an t-eolas praiticiúil a thabhairt do dhaoine ar cheird na scríbhneoireachta sa dóigh is go mbeidh siad in inmhe ábhar fiúntach a scríobh faoi dheireadh an chúrsa.
Bhí iontas agus áthas orm faoin méid oibre a d’éirigh liom a dhéanamh sna sé dheireadh seachtainí. Tá sé mar a bheadh céim mháistreacht sa scríbhneoireacht chruthaitheach ann. Is spreagadh é dúinn an méid oibre a chuir Ré isteach idir na deireadh seachtainí ag forbairt ár gcuid scéalta agus ag déanamh réidh do na ranganna.”

- Gearóid Ó Muilleoir, Béal Feirste

“Ba phléisiúr agus onóir domsa é an cúrsa seo a dhéanamh. Ní haon áibhéil a rá go bhfuil idir bhrón agus dhíomá orm agus an cúrsa seo ag teacht chun críche. Bhain mé idir thaitneamh agus thairbhe as …
Ní fhéadfainn cur síos a dhéanamh ar na scileanna agus na cleasanna scríbhneoireachta a d’fhoghlaim mé i rith thréimhse an chúrsa. D’éirigh le Ré a chuid sainscileanna a roinnt linn i dtaca leis an ngearrscéal, leis an úrscéal, le litríocht na bpáistí agus le gach séanra scríbhneoireachta sa Ghaeilge, tríd is tríd.
Airím féin i bhfad Éireann níos cumasaí agus níos muiníní mar scríbhneoir i ndiaidh dom an cúrsa seo a dhéanamh.”

- Laoise Ní Chléirigh, Co. Chill Mhantáin

“Chuir mé isteach ar an gcúrsa ag súil le foghlaim faoi theicnicí a bhíonn ag teastáil le scéal tarraingteach a scríobh, agus anois, ag teacht le deireadh an chúrsa, caithfidh mé a rá go raibh i bhfad níos mó foghlaim i gceist ...
Rud a thaitin go mór liom ab ea gur thug Ré am ar leith dúinn ar fad le labhairt linn faoi na scéalta agus le treoir phearsanta a thabhairt dúinn. Bhí sé sásta ceist ar bith a fhreagairt agus bhí sé fial flaithiúil lena chuid ama.”

- Juanne Forde, Gaillimh

“Níl insint ar mhéid an taitnimh, na tairbhe agus na foghlama atá mar thoradh ar an gcúrsa seo domhsa. Tá mo shúile oscailte domh ar phróiseas agus chur chuige na scríbhneoireachta cruthaithí toisc feabhas an dianchúrsa seo. B’iontach liom a éifeachtaí agus a cuireadh in iúl na scileanna a bhaineann leis an bpróiseas. De na cúrsaí uile atá glactha agam le triocha bliain anuas, áirím an dianchúrsa seo sa scríbhneoireacht chruthaitheach ar an gceann ab fhiúntaí, ba shuimiúla agus ab fhearr struchtúir agus teagaisc díobh ar fad.”
- Antaine Mac Pháidín, Na Gleanntaí / Baile Uí Bheacháin

“An-chúrsa agus an-fhiúntas leis! Tá spriocanna an chúrsa an-soiléir, agus baineadh amach iad.
Tá idir fhoghlaim agus spraoi, idir thógáil muiníne agus ardú scileanna ann. Cé go raibh spéis agam le tamall tabhairt faoin scríbhneoireacht chruthaitheach, ní raibh sé de mhisneach agam tabhairt faoi, mar níor shíl mé go mbeadh sé d’achmhainn agam. I ndiaidh domh freastal ar an chúrsa seo le Ré, mothaím féin go bhfuil sé de chumas agam dul i mbun pinn. Agus mé spreagtha.”

- Pól Mac Cana, Doire / Fear Manach

“… a bhfuil foghlamtha agam is ea go gcaithfear tíosachas a chur sna gearrscéalta agus go bpiocann lucht a léite na leidí a fheileann dóibh – ní gá gach rud a mhíniú. Mhol Ré dúinn é seo a úsáid agus úrscéal á chumadh. Rud eile – thug sé neart samplaí dúinn ar chonas atmaisféar a chothú trí dhíriú ar mhionrudaí mar ghréasán damhan alla. Bhí an-bhéim fosta ar bhrí focal agus ar mheas ar a dtábhacht agus a n-úsáid i gcruth cheart ó thaobh rith na teanga de. Bhain mé an-taitneamh as an gcúrsa agus is orainn uilig rud buan a dhéanamh as an inspioráid a tugadh dúinn.”
- Eoin Ó Néill, Cill Chainnigh

"Bhain mé taitneamh agus tairbhe as an Dianchúrsa sa Ghearrscéal/Úrscéal in An Scríobhlann. Ba iontach an deis í sé deireadh seachtainí a chaitheamh i mbun chúrsaí scríbhneoireachta faoi thionchar thírdhreach draíochtúil an Bhoirinn. Tá mé fíor-bhuíoch de Mhóinín agus d’Fhoras na Gaeilge. Thug an cúrsa instealladh inspioráide dúinn go léir. Thug sé muinín dúinn dul i mbun pinn. Chuir sé béim ar na heilimintí riachtanacha agus an próiseas forbartha a bhaineann leis an ngearrscéal. Ansin, bhíomar réidh chun tosnú. Mholfainn do aon duine a bhfuil suim aige sa scríbhneoireacht an cúrsa seo a dhéanamh."
- Maeve Tynan, Luimneach

 


Go Barr

A deir na Scríbhneoirí, 2010…

“Cúrsa den scoth a bhí sa dianchúrsa seo ar scríobh an Ghearrscéil agus an Úrscéil. Bhí sé iontach láidir ar struchtúr agus ar an gcur chuige chun scéal maith cruthaitheach a scríobh. Bhí an léachtóir féin paiseanta, fuinniúil, foighdeach, spreagúil, an-eolasach agus tiománta ar chaighdeán na scríbhneoireachta a bhisiú, agus roinn sé a chuid ama go fial flaithiúil ar na daltaí uilig.”
- Seán Mag Uidhir, Béal Feirste

“Bhaineas an-taitneamh as an gcúrsa. Deis iontach a bhí ann. Thug sé misneach agus muinín dom dul i mbun pinn.”
- Róisín Ní Mhulláin, Sligeach

“Ní hamháin go bhfuil Ré [Ó Laighléis] ar thús cadhnaíochta ar scríbhneoireacht na Gaeilge ach bhí scileanna faoi leith aige mar theagascóir. Níor bhuail mé lena leithéid d’fhoighne ná de fhlaithiúlacht i dteagascóir riamh.”
- Eithne Ní Dhomhnaill, Ráth Fhearnáin, Baile Átha Cliath

“Míniú iontach tugtha ar struchtúr na scríbhneoireachta i leith ghearrscéalta agus úrscéalta. Tuigim anois cad tá i gceist le gearrscéal a scríobh, idir struchtúr, an proiséas forbartha agus an tábhacht le freastal ar an léitheoir. Ionad an-oiriúnach. Táim fíor-bhuíoch as an deis a fháil - GRMA.”
- Roibeard Ó hEartáin, Baile an Fheiritéirigh

“Bhí an cúrsa ar fheabhas ar fad. D’fhoghlaim mé an oiread sin nua gach lá den chúrsa. Mholfainn do gach duine cúrsa mar seo a dhéanamh.”
- Máirín Ní Chonghaile, Indreabhán

“Bhain mé idir thaitneamh agus tairbhe as an Dianchúrsa i Scríobh an Ghearrscéil agus an Úrscéil le Ré Ó Laighléis. An léirmheas is fearr ar féidir liom a thabhairt air go bhfuilim faoi láthair ag scríobh mo chéad úrscéal agus b’é an spreagadh agus an treoir a fuair mé ar an gcúrsa seo a spreag mé. Agus an dianchúrsa seo déanta agam, mothaím nach sliabh mór atá le dreapadh agam ach go bhfuil bothar réidh romham agus mé feistithe is ullamh chuige chun an saothar seo a chríochnú agus, cá bhfios, tabhairt faoi shaothair eile.
      Is minic roimhe seo go mbíodh tuairimí fánacha ag teacht chugam faoi leabhair a fhéadfainn scríobh nó scéalta a bheadh orm insint. Go dtí gur fhreastalaíos ar chúrsa Ré, ní raibh aon toradh ar an bhfánaíocht sin. Molaim go hard an cúrsa agus MÓINÍN as é a chur i láthair go héifeachtach is le croí mór.”

- Concubhar Ó Liatháin, Co. Chorcaí

“B’iontach an deis a bhí ann 6 dheireadh seachtaine a chaitheamh ‘tumtha’ i gcúrsaí litríochta, in áit álainn agus le comhluadar a raibh suim acu san ábhar céanna. Tá mé fíor-bhuíoch de MhÓINÍN agus d’Fhoras na Gaeilge. Gur fada buan sibh!”
- Máire Ní Chualáin, An Cheathrú Rua

 “Bhí sé go hiontach deis a bheith agam treoir a fháil ó shainscríbhneoir mar Ré Ó Laighléis. Bhain mé an-taitneamh as an gcúrsa agus b’fhiú go mór dom é a dhéanamh.”
- Carmel Ní Cheallaigh, Dún Laoghaire

 


Go Barr


A thuilleadh eolais ar fáil ó MÓINÍN
Fón 00 353 (0)65 707 7256 nó trí ephost:

An Scríobhlann / The Writing House