CÚRSA SAOR IN AISCE

Dianchúrsa i Scríobh an Ghearrscéil agus an Úrscéil,
Meán Fómhair 2015

(Tá an cúrsa seo á mhaoiniú ag Foras na Gaeilge)

• Tá iarratais á nglacadh anois ag MÓINÍN don Dianchúrsa thuasluaite.

• Tá áit do ochtar (8) ar an gcúrsa cuimsitheach seo.

• Is é an scríbhneoir Ré Ó Laighléis a bheidh mar stiúrthóir/theagascóir ar an gcúrsa.

• Is in An Scríobhlann – áras traenála MhÓINÍN i mBaile Uí Bheacháin – a thabharfar an cúrsa.

• Níl aon táille i gceist leis an gcúrsa féin toisc é a bheith maoinithe ag Foras na Gaeilge.

• Is faoi na rannpháirtithe féin a bheidh sé a gcostais taistil agus lóistín (má bhaineann)
a sheasamh.

Cúrsa sé (6) deireadh seachtainí (gach re deireadh seachtaine) atá i gceist, mar atá thíos:

26ú / 27ú Meán Fómhair
3ú / 4ú Deireadh Fómhair
17ú / 18ú Deireadh Fómhair
31ú Deireadh Fómhair / 1ú Samhain
14ú / 15ú Samhain
28ú / 29ú Samhain

• Ní gá ábhar a bheith foilsithe cheana ag na rannpháirtithe.

• Díreofar ar na struchtúir agus na bun-eilimintí riachtanacha a bhaineann le scríobh an Ghearrscéil agus an Úrscéil agus ar shaothar críochnúil a bheith curtha i gcrích.

• Roghnófar ochtar (8) as na hiarratais a chuirfear isteach air agus seolfar amach tairiscintí ar áiteanna ansin.

• Toisc an mór-éileamh ar an Dianchúrsa cheana, moltar do iarrthóirí cur isteach luath a dhéanamh.

• Béimnítear gur dianchúrsa cuimsitheach é seo agus go mbeidh spriocanna deimhnitheacha le baint amach le linn an chúrsa.

• Is é an spriocdháta ar iarratais ná Dé Céardaoin, 2ú Meán Fómhair 2015.

Foirm Iarratais agus gach eolas ar fáil ó:
Ailsa Ellis, MÓINÍN, Loch Reasca, Baile Uí Bheacháin, Co. an Chláir.
Fón: 065 707 7256 / e-phost: moininpublishers@gmail.com

Féach tagairtí rannpháirtithe Dhianchúrsaí 2010 - 2014

Aithníonn MÓINÍN tacaíocht Fhoras na Gaeilge
Fhoras na Gaeilge


 

English and Irish  Courses in Creative Writing for Teachers, Illustrators and Aspiring Writers  Cúrsaí Duitse sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach

English and Irish Courses in Creative Writing for Teachers, Illustrators and Aspiring Writers

Cúrsaí Duitse sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach


An Gearrscéal mar Rogha do Mhúinteoirí

Cúrsa Lae i dTeagasc agus Scríobh an Ghearrscéil

– Céard is Gearrscéal ann?
– Struchtúr an Ghearrscéil
– Bun-eilimintí riachtanacha an Ghearrscéil
– Eadarghaol na hInseoireachta agus an Chomhrá

Á theagasc ag Ré Ó Laighléis – duine de mhórscríbhneoirí na déaglitríochta Gaeilge agus Béarla, a bhfuil taithí 30+ bliain aige mar mhúinteoir.
Uasmhéid Rannpháirtithe = Deichniúr (10)


Scríobh an Ghearrscéil mar Rogha don
Teastas Sóisearach / Ardteist

Cúrsa Seachtaine do Mhúinteoirí i dTeagasc agus
Scríobh an Ghearrscéil

– An Gearrscéal versus Scéal atá Gearr / Aiste (Idirdhealú)

– Comhdhéanamh agus Struchtúr an Ghearrscéil

– Conas na hEilimintí a Fhorbairt sna Daltaí:
Téama / Plota / Carachtracht / Stíl / Comhrá / Inseoireacht

– Céimeanna an Chomhrá agus a nÚsáid go hUastairbheach

– Dlúthcheangal an Chomhrá agus na hInseoireachta

Á theagasc ag Ré Ó Laighléis – duine de mhórscríbhneoirí na linne (Gaeilge agus Béarla) a bhfuil taithí 30+ bliain aige mar mhúinteoir.
Uasmhéid Rannpháirtithe = Ochtar (8)

GO BARR


Cúrsa ar an Úrscéal

Cúrsa Lae ar Theagasc GAFA sa Seomra Ranga

– Cúlra agus Giniúint an Úrscéil – Struchtúr an Scéil – Ranna an Úrscéil GAFA – Téama(í) / Carachtracht / Plota / Stíl srl.

Á theagasc ag Údar an Úrscéil GAFA, Ré Ó Laighléis
Uasmhéid Rannpháirtithe = Deichniúr (10)


Déanamh Pictiúrleabhair do Léitheoirí Óga – Téacs agus Ealaín

Cúrsa Seachtaine i Scríobh agus Déanamh na
Léaráidí do Phictiúrleabhair

– Céard iad Eilimintí Riachtanacha an Téacs i bPictiúrleabhar do Pháistí?

– Conas a shaothraítear na hEilimintí Riachtanacha den téacs (Seisiúin Teagaisc & Phraiticiúla)

– Scrúdú agus Plé Ghnéithe de Phictiúrleabhair atá aitheanta dá dtéacsanna agus dá léaráidí

– Cruthú an Phríomhcharachtair agus na gCarachtar Tánaisteach (idir théacs agus ealaín)

– Cruthú na Léaráidí (Seisiúin Teagaisc agus Phraiticiúla)

– Gnéithe Comhtháite na Léaráidí agus an Téacs
(Tá an cúrsa seo fréamhaithe go domhain agus go cothrom sa Teagasc agus sa Ghníomhaíocht Phraiticiúil)

Á theagasc ag an ealaíontóir AnnMarie McCarthy agus an scríbhneoir Ré Ó Laighléis
Uasmhéid Rannpháirtithe = Ochtar (8)

Go Barr


The Writing of the Short Story as an Option for Junior
and Leaving Certificates
A One-Week Course in the Teaching and Writing
of the Short Story

– The Short Story versus a Story that’s Short versus an Essay (Distinguishing)

– Constituents and Structure of the Short Story

– How to Develop the Essential Elements in the Classroom:
Theme / Plot / Characterisation / Style / Narrative / Dialogue

– The Graded Steps of Dialogue and their Optimal Use

– The Complementary Relationship between Narrative and Dialogue & How to Optimise same

This course is taught by multi-award-winning novelist and short story writer Ré Ó Laighléis
Maximum Number of Participants = Eight (8)


The Short Story Option for Second Level Teachers

One-Day Course in the Teaching and Writing of the Short Story

– What is a Short Story?

– The Structure of the Short Story

– The Essential & Constituent Elements of the Short Story and their Development

– The Inter-relationship of Narrative and Dialogue

This course is taught by multi-award-winning novelist and short story writer Ré Ó Laighléis
Maximum number of participants = ten (10)


Creating a Picture Book for Young Readers Text and Illustration
A One-Week Course in Picture Book Writing and Illustration

– Identifying the Essential Elements of Picture Book Text for Children

– How to Work the Essential Elements of Text for Children
(Instructional & Practical sessions)

– Study and Discussion of Features of Text and Illustrations in
Award-Winning Picture Books

– Creation and Development of Main Character and Supporting Characters through Text and Illustration

– Creating the Illustrations (Instructional & Practical sessions)

– The Integrative Aspects of Illustrations and Text (This course has an equal Instructional and Practical balance)

Instructors: The illustrator AnnMarie McCarthy and the writer Ré Ó Laighléis
Maximum Number of Participants = Eight (8)

Go Barr


Costs/Costais

One-Day Course in the Teaching and Writing of the Short Story
Cost €75 (includes fee, materials and lunch)

Cúrsa Lae i dTeagasc agus Scríobh an Ghearrscéil
Costas €75 (clúdaíonn seo an táille, ábhair agus lón)

Cúrsa Lae ar Theagasc GAFA sa Seomra Ranga
Costas €75 (clúdaíonn seo an táille, ábhair agus lón)

A One-Week Course in the Teaching and Writing of the Short Story
Cost €200 (includes fee, materials and lunch on each of five days) Booking and cost of accommodation is at each participant’s own expense.

Cúrsa Seachtaine do Mhúinteoirí i dTeagasc agus Scríobh an Ghearrscéil
Costas €200 (clúdaíonn seo an táille, ábhair agus lón ar gach lá den chúrsa) Is faoin rannpháirtí féin atá sé socrú a dhéanamh agus íoc as a c(h)uid lóistín.

A One-Week Course in Picture Book Writing and Illustration
Cost €300 (includes fee, picture books [2] and lunch on each of five days)* Booking and cost of accommodation is at each participant’s own expense. *Materials not supplied. Basic Drawing Equipment required.

Cúrsa Seachtaine i Scríobh agus Déanamh na Léaráidí do Phictiúrleabhar
Costas €300 (clúdaíonn seo an táille, ábhair agus lón ar gach lá den chúrsa)* Is faoin rannpháirtí féin atá sé socrú a dhéanamh agus íoc as a c(h)uid lóistín. *Is faoi na rannpháirtithe atá sé a n-ábhair bhunúsacha a bhreith leo.

Go Barr


An Scríobhlann / The Writing House

An Scríobhlann / The Writing House:


Is ionad traenála do ábhar scríbhneoirí na Gaeilge agus an Bhéarla é An Scríobhlann.
Tá sé lonnaithe i mBaile Uí Bheacháin i gCo. an Chláir agus is fochuid den teach foilsitheoireachta MÓINÍN é.

Is ar phrós amháin a dhírítear an traenáil in An Scríobhlann ag an bpointe seo.

• Tugtar bunchúrsaí do ghrúpaí i scríobh an ghearrscéil agus an úrscéil ann.
• Tugtar cúrsaí lae, cúrsaí seachtaine, cúrsaí deireadh seachtaine agus cúrsaí níos fadtréimhsí sna genres éagsúla.
• Fáiltíonn An Scríobhlann roimh ghrúpaí scoile, ghrúpaí scríbhneoirí nó ghrúpaí d’indibhidiúla.
• Is scríbhneoirí lánaimseartha iad ár dtraenálaithe, a bhfuil cúlra sa mhúinteoireacht acu.
• Is údair ard-aitheanta iad ár dtraenálaithe atá foilsithe sna réimsí liteartha éagsúla

 


Adeir na Scríbhneoirí 2012, 2011, 2010 (Léigh a thuilleadh >>)

Go Barr

Adeir na Scríbhneoirí, 2014...

“Bhí an cúrsa seo iontach spreagúil, mealltach agus fuinniúil. B’iontach an deis í, chomh maith, chun dearcadh agus léargas a fháil ar shaothar Ré Uí Laighléis, ar a chur chuige, a spriocanna, a mhodh scríbhneoireachta agus a stíl. D’fhoghlaim mé ana-chuid uaidh.”
Catherine Foley, An Rinn, Co. Phort Láirge

“Is deacair cur síos a dhéanamh ar a bhfuil foghlamtha agam mar nach bhfuil áireamh ar an méid atá faighte agam go pearsanta as an gcúrsa seo. D’fhoghlaim mé an cheardaíocht, an cur chuige agus an inspioráid is gá chun scríobh, é sin uile in atmaisféar cruthaitheach cuiditheach. Mo bhuíochas le Ré Ó Laighléis, a threoraigh sinn ar gach céim den bhóthar. Maidir le réamhullmhúchán agus treoiriú agus ceartú ar ár gcuid oibre féin, níl a shárú le fáil.”
Mícheál Ó Treasaigh, An Muileann gCearr

“Ní fhéadfainn díograis an mhúinteora a chreidiúint. Rinne sé a sheacht ndícheall i gcónaí chun muid a ghríosadh, agus caithfidh mé a rá gur bhain mé an-spreagadh as an gcúrsa. Ní raibh mé ag iarraidh gan a bheith i láthair deireadh seachtain ar bith ar eagla go gcaillfinn aon phioc de iontas an chúrsa. Mholfainn an Dianchúrsa d’aon duine a bhfuil suim aige i litríocht na Gaeilge.”
Seosaimhín Nic Eachaidh

“Bhain mé an-tairbhe go deo as an gcúrsa seo ar a lán cúiseanna. Bhí Ré Ó Laighléis thar a bheith dúthrachtach agus é i mbun an chúrsa. Bhí mé an-tógtha leis an gcaoi a ndearna sé mion-anailís ar na gearrscéalta a scríobhamar agus leis an aiseolas cabhrach a sholáthraigh sé dúinn ar fad. Chuir sé an-dua air féin agus é i mbun na hoibre seo agus rinne sin an-impreisiún orm. Molaim Foras na Gaeilge go mór as an tacaíocht atá siad ag tabhairt don chúrsa seo.”
Aingeal Seoighe, An Droichead Nua

“Taim buíoch beannachtach de MhÓINÍN agus d’Fhoras na Gaeilge as an deis iontach a fuaireas a bheith páirteach sa chúrsa spreagúil seo. Fuaireas na huirlisí uile agus an misneach ó Ré chun tabhairt faoin scríbhneoireacht chruthaitheach sa Ghaeilge. Chruthaigh sé dearfacht ar feadh an ama. Dar liom, is teagascóir den scoth é Ré. Choinnigh sé mo shuim sa chúrsa ó thús go deireadh. Léirmhínigh sé eilimintí an ghearrscéil agus an úrscéil le stíl saoithiúil.”
Carol de Faoite, An Muileann gCearr

“Bhí seo ar cheann de na cúrsaí ab fhearr dar thugas faoi le fada an lá. Ó thús deireadh an chúrsa, spreagadh mé chun feabhas a chur ar mo chuid scríbhneoireachta agus ar mo chumas criticiúlachta sa léitheoireacht chomh maith. Tá meas nua agam ar cheird na scríbhneoireachta. Mothaím gur bhaineas an-chuid amach i dtréimhse an-ghearr, agus mholfainn an cúrsa seo go hard d’aon scríbhneoir, léitheoir nó gráthóir teanga.”
Lisa Nic Dhoinnléibhe, Gaillimh & Cúil Aodha

“Bhain mé an-sult as an gcúrsa seo. Bhí réimse leathan agus an-éagsúlacht ann, agus thit mé ar ais i ngrá le léamh na Gaeilge arís. D’fhoghlaim mé an t-uafás faoin ngearrscéal agus faoin úrscéal agus chuir sé ar bhóthar na cruthaíochta mé.”
Bríd Ní Laighléis, Gaillimh

“Táim fíor-bhuíoch de MhÓINÍN agus d’Fhoras na Gaeilge as deis a thabhairt dom a bheith páirteach sa Dianchúrsa seo. Is áit mhór léinn í An Scríobhlann atá an-oiriúnach don chruthaitheachas agus don inspioráid agus bhí Ré agus an Dianchúrsa araon thar cionn ar fad.”
Ciarán Ó Muimhneacháin, Co. na hIarmhíGo Barr

Adeir na Scríbhneoirí, 2013...

“Ba é seo ceann de na cúrsaí ab fhearr dá ndearna mé riamh … Níl aon chúrsa eile in Éirinn go mbeadh an scríbhneoir chomh flaithiúil lena chuid eolais, teagascóir den scoth agus scileanna cumarsáide thar barr chun misneach agus cabhair a thabhairt do gach uile dhuine ar an gcúrsa. Molaim go hard an cúrsa seo, agus mo bhuíochas le Ré Ó Laighléis agus Foras na Gaeilge as é a chur ar fáil. Ba mhór an chabhair é an cúrsa seo le mo obair scríbhneoireachta don scáileán chomh maith.”
- Bláithín Ní Chatháin, Stiúrthóir Teilifíse, Cill Dara / Port Láirge

“Ón gcead lá a cuireadh tús leis an gcúrsa, cuireadh ábhair thaitneamhacha thairbheacha os ár gcomhair agus ba é an bua ba mhó a bhain leis an Dianchúrsa ná stíl mhúinteoireachta Ré. Is múinteoir é Ré atá thar cionn agus bhíomar go léir faoi dhraíocht aige is é ag léamh a chuid scéalta féin dúinn. Is duine fíor-dhearfach é agus spreag sé fonn scríbhneoireachta ionainn go léir… Ní raibh ach ochtar againn ag freastal ar an gcúrsa agus ba iontach an rud é sin, mar gur rang thar a bheith pearsanta a bhí ann i gcónaí. Bhí seans ag Ré dul i mbun chomhrá le gach uile dhuine againn agus mion-chomhairle a thabhairt dúinn ar fad.”
- Freda Mills, Múinteoir Bunscoile, An Cóbh, Co. Chorcaí

“Thug Ré cúrsa suimiúil taitneamhach dúinn, ar bhaineamar an-taitneamh as. Ní raibh sé leadránach riamh. D’athraigh sé a stíl ó am go chéile chun sinn a choinneáil díograiseach. Mhothaigh mé go raibh fíor-shuim aige sna rudaí a bhí á scríobh againn. Is múinteoir fial flaithiúil é, agus mothaím go bhfuil bunchloch na scríbhneoireachta agam anois, rud nach bhfuair mé sa tslí chéanna in aon áit eile. Chothaigh sé atmaisféar iontach idir na micléinn freisin, agus bhí ról lárnach aige ann. Mholfainn an cúrsa seo d’éinne a bheadh ag iarraidh feabhas a chuir ar a c(h)uid scríbhneoireachta.”
P.S. “Ní féidir liom smaoineamh ar rud a d’fheabhsódh an cúrsa, seachas é a sholáthar do níos mó daoine i rith na bliana.”

- Annemarie Nugent, Máthair & Gníomhaí Comhshaoil, Cloch Uí Shiúrdáin, Co. Thiobraid Árann

“Seo sárchúrsa agus mholfainn go mór é do aon duine ar mhian leis dul i mbun pinn. Míle buíochas le Ré agus le Foras na Gaeilge.
Seachas aon rud eile, thug an cúrsa seo muinín agus misneach dom leanacht ar aghaidh ag scríobh. D’fhoghlaim mé go leor ó Ré faoi cheird scríobh an ghearrscéil agus an tábhacht a bhaineann le nádúr an ghearrscéil ó thaobh leagan amach struchtúr an scéil, carachtrach na bpearsan, plota a leathnú agus stíl ghearr ghonta a úsáid. Bhí an cúrsa dúshlánach ach taitneamhach. Tá bealach nó stíl ag Ré a théann i bhfeidhm ar dhuine – é réchúiseach ach daingean ag an am céanna.”

- Máirín Mhic Lochlainn, Scéalaí Béil agus Aisteoir, Conamara, Co. na Gaillimhe

“Chothaigh Ré muinín ionainn dul i mbun scríbhneoireachta agus chuir muid tús lenár ngearrscéal féin a scríobh go luath sa chúrsa. Chaith sé am á léamh, thug sé moltaí dúinn, phleigh sé linn iad agus rinne muid ceithre dréacht de thoradh air sin. Anois, tá a ghearrscéal féin scríofa ag achan duine againn…
… Chuaigh an cúrsa sei i bhfeidhm go mór orm. Glacfaidh mé liom i mo chroí gach a d’fhoghlaim mé mar aon leis an ‘feel-good factor’. Ní thiocfadh leis an gcúrsa seo a bheith níos fearr ná mar a bhí – ach é a bheith níos faide! Is annamh a bhíonn deis mar seo ar fáil dúinn agus tá sé tábhachtach go mbeadh fáil air ag oiread agus is féidir.”

- Róisín Ní Ghadhra, Múinteoir Bunscoile, Béal Feirste

“Seo cúrsa den scoth atá suimiúil dúshlánach. Daoine a théann ann le meon oscailte, is féidir leo an t-uafás a fhoghlaim ó mháistir na cairde… Thaispeáin Ré sa gcúrsa seo go bhfuil ar chumas dhuine scéal a scríobh ach é a lonnú sa rud atá ar eolas agat agus gan dearmad a dhéanamh an léitheoir a choinneáil i do chloigeann… Bhaineas an-sásamh as an gcúrsa agus as an gcomhluadar, agus molaim go hard an iarracht a bhaineann lena leithéid de chúrsa a bheith ar an bhfód… Tá moladh mór ag dul do Ré as ucht a chuid eolais ar cheird na scríbhneoireachta a roinnt chomh fial flaithiúil is a rinne sé.”
- Máirín Uí Choileáin, Múinteoir Dara Leibhéal, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

“Bhí an Dianchúrsa iontach maith. Bhí sé suimiúil agus dúshlánach ar feadh an ama. Thug sé léargas ar an dóigh is fearr le gearrscéal a scríobh go healaíonta. Tá mé bródúil go bhfuil gearrscéal scríobhtha agam. Chuir sé ar mo shúile dom é, má tá mé ábalta gearrscéal a scríobh, go bhfuil sé níos éasca tabhairt faoin úrscéal. Rinne Ré jab iontach.”
- Marie Flanagan, Múinteoir dara Leibhéal, Baile Uí Bheacháin, Co. an Chláir

 


Go Barr

A thuilleadh eolais ar fáil ó MÓINÍN
Fón 00 353 (0)65 707 7256 nó trí ephost: